Hesaplama Temelleri:

1. Motorun harcadığı güç:
P = 3 x U x I x cosw / 1000
P : Güç (kW)
U : Gerilim (volt)
I : Akým (amper)
cosw : Güç faktörü
2. Motorun verdiği mekanik güç:
P =   3 x U x I x cosw x h/ 1000
P : Güç (kW)
U : Gerilim (volt)
I : Akým (amper)
cosw : Güç faktörü
h : Verim3. Harcanan güç:
a) Doðrusal hareket:
P =
F x v
(kW)
1000 x h
F = m x g x m   (N)
P =
m x g x m x v
(kW)
1000 x h
b) Dönme hareketi:
P2 =
M x v
(kW)
9550 x h
c) Vantilatör gücü:
P2 =
V x n
(kW)
1000 x h
d) Kaldýrma hareketi:
P =
m x g x v
(kW)
1000 x h
e) Pompa gücü:
P =
V x p
(kW)
1000 x h
P : Güç (kW)
F : Kuvvet (N)
v : Hýz (m/s)
h : Verim
M : Moment (Nm)
n : Devir (d/d)
V : Debi (m3/s)
p : Toplam basýnç (Pa)
m : Kütle (kg)
g : Yer çekimi ivmesi (m/s2)
m : Sürtünme katsayýsý
4. Döndürme Momenti:
M =
9550 x
P
(Nm)
n
P : Güç (kW)
n : Devir (d/d)
5.Atalet momenti:
a) Silindir için:
J = 98 x r  x L x D4 (kg.m2)
b)Delik mil için:
J = 98 x r  x L x ( D4 - d4 ) (kg.m2)
r :Özgül kütle (kg/dm3)
L :Uzunluk (m)
D :Dýþ çap (m)
d :Ýç çap (m)
6.Lineer hareketin motor atalet
momenti etkisine çevrilmesi:
J=91.2 x m x
v2
(kg.m2)
n1
m :Hareket eden kütle (kg)
v :Hýz (m/s)
n1 :Motor devri (d/d)
7. Farklý devirlerde oluþan atalet
momentlerinin motor miline
indirgenmesi:
Jind =
J2 x n22 + J3 x n3
2...
n12 (kg.m2)
n1 = Motor devri (d/d)
Jind = Ýndirgenmiþ atalet momenti
8.Atalet momenti:
Fl =
JE + Jind
JE
JE=Tahrik atalet momenti
Jind=Ýndirgenmiþ atalet
9.Motor Hýzlanma Zamaný:
a) Frensiz motorlar:
ta =
Jtop x n1 (sn)
9.55 x ( MA - ML )
Jtop = JE + Jind (kg.m2)
(Motor atalet momenti ve ek atalet
momenti)
n1=Motor devri (d/d)
MA=Motor start momenti (Nm)
ML=Gerekli tahrik momenti (Nm
b) Frenli motorlar:
ta=
Jtop x n1 + t1 (sn)
9.55 x ( MA - ML )
t1=Fren býrakma zamaný (sn)
10.Durma Zamanı:
a) Frensiz motorlarda:
tb=
Jtop x n1 (sn)
9.55 x ( MB 6 ML )
MB
= Fren Momenti (Nm)
ML = Gerekli tahrik momenti (Nm)
+ :Yük frenleyici etki yapýyorsa (örnek
yukarý çýkan asansör)
- : Yük tahrik etkisi yapýyorsa (örnek
aþaðý inen asansör)
b)Frenli Motorlarda:
tb=
Jtop x n1 + t2 (kg.m2)
9.55 x ( MA - ML )
t2 = Frenleme zamaný (sn)
11.Durma Devir Sayýsý:
a) Frensiz Motorlarda:
Un =
n x tb
120
n=Milin devir sayýsý (d/d)
tb=Durma zamaný (sn)
b)Frenli Motorlarda:
Un =
n x ( tb + t2 )
120
t2=Frenleme zamaný (sn)
11.Relatif açma zamaný:
Bir çevrimde toplam
x 100
ED =
çalýþma zamaný (sn)
Bir çalýþma çevrimi zamaný
ED:Relatif açma zamaný (sn)
Maksimum 10 dakikalýk çalýþma çevrimi
zamanýna kadar ED sayýsý norm
olan %20, 40, 60, 80 sayýlarýna
yuvarlatýlýr. 10 Dakikanýn üstündeki
çalýþma çevrimleri sürekli çalýþma kabul
edilir.
FORMÜLLER
1. Rayda Yürütme:
Ray Teker arasý oluþan toplam direnç
kuvveti;
F = m x g x 2 x (( m x
d
+ f ) + c ) (N)
D 2
m: Toplam kütle (kg)
g: Yerçekimi ivmesi (m/sn2)
D: Teker çapý (m)
m: Sürtünme katsayýsý
d: Þaft Çapý (m)
f: Yuvarlanma sürtünme sayýsý
c: Ek kayma direnci
Gerekli güç:
P =
F x v
(kW)
1000 xh
v: Araba hýzý (m/s)
h: Diðer Verimler
Kalkýþ anýnda ivmelenmeden dolayý ek
atalet kuvvetleri oluþur.
Fa= m x a (N)
a =
v
(m/sn2)
t
a: ivme (m/sn2)
t: motor kalkýþ zamaný (sn)
2. Kaldýrma Sistemleri:
Gerekli kaldýrma gücü:
P =
m x g x v
(kW)
1000 xh
m: Toplam yük (kg)
g: Yerçekimi ivmesi (m/sn2)
v: Yükün kaldýrma hýzý (m/sn)
h: Verim
Gerekli tambur devri:
n =
v x 60
x k (d/d)
p x D
v: Kaldýrma hýzý (m/sn)
D: Tambur çapý (m)
k: Donam Sayýsý

3D Baskı galeri

API –>